ul. Żwirki i Wigury 40, 28-400 Pińczów
+48 50 40 88 785 palac@chroberz.info

Ogłaszamy konkurs na reportaż

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu na Reportaż im. Zbyszka Nosala „Wszystkie nasze dzienne sprawy…”

I.
Organizatorzy:
Ośrodek Kulturalno – Historyczny BELDONEK – Pałac Wielopolskich w Chrobrzu, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach

II.
Konkurs ma charakter otwarty.

III.
Do udziału zapraszamy profesjonalistów i amatorów gatunku.

IV.
Warunki udziału:
Uczestnicy konkursu przedstawią teksty spełniające wymogi reportażu jako gatunku.
Do konkursu przyjmujemy wyłącznie reportaże wcześniej niepublikowane.
Uczestnik konkursu może nadesłać tylko jedną pracę.
Praca nie może przekraczać 10 stron tekstu znormalizowanego (1800 znaków na jednej stronie).
Reportaż powinien być dostarczony w formie wydruku komputerowego w trzech egzemplarzach i równolegle na nośniku CD/DVD.
Prace należy dostarczać, bądź przesyłać pocztą, na adres: Ośrodek Kulturalno- Historyczny BELDONEK – Pałac Wielopolskich w Chrobrzu, ul. Parkowa 14, 28-425 Chroberz.
Do reportażu podpisanego godłem należy dołączyć zaklejoną, opatrzoną tym samym godłem kopertę, zawierającą dane autora, jego dokładny adres, nr telefonu lub adres e-mail.
Organizatorzy konkursu nie zwracają nadesłanych prac.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania w prasie i wydaniu książkowym nagrodzonych i wyróżnionych reportaży.
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że utwór jest wynikiem twórczości osoby biorącej w nim udział i że prawa autorskie do utworu nie są niczym ograniczone.
Każdy z autorów wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora podanych danych osobowych dla celów konkursowych i marketingowych, stanowiące integralną część Regulaminu.
Przystępując do konkursu każdy z autorów oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

V.
Terminy:
Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 31. 08. 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego).
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowejwww.palac.chroberz.info.
Uroczyste zakończenie Konkursu, wręczenie nagród oraz promocja wydania książkowego nagrodzonych i wyróżnionych reportaży nastąpi jesienią 2015 roku.
O dokładnym terminie laureaci powiadomieni zostaną drogą pocztową

VI.
Prace oceniać będzie profesjonalne jury, którego skład podamy w późniejszym terminie.

VII.
Nagrody:

I – 3 000 zł
II – 2 000 zł
III – 1 000 zł
Trzy wyróżnienia po 500 zł

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, który może być spowodowany poziomem nadesłanych prac.

VIII.
Patronat:
Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Zbigniew Kierkowski – Starosta Pińczowski
Włodzimierz Badurak – Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

IX.
Patronat medialny:
TVP Kielce
Radio Kielce
Echo Dnia

X.
Kontakt do Organizatorów:
Tel. 660 271 154
Mail: palac@chroberz.info