ul. Żwirki i Wigury 40, 28-400 Pińczów
+48 50 40 88 785 palac@chroberz.info

Statut

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1.
1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Ośrodek Kulturalno-Historyczny BELDONEK – Pałac Wielopolskich w Chrobrzu” i zwane jest w dalszej części Statutu Ośrodkiem.
2. Ośrodek posiada osobowość prawną. Działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989r. Nr 20, poz. 104 zm. Dz. U. z 1990r. Nr 14 poz. 86). oraz niniejszego statutu.
3. Ośrodek powołuje się na czas nieokreślony.
4. Ośrodek może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 2.
1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Ośrodka jest Pałac Wielopolskich w Chrobrzu.

§ 3.
Stowarzyszenie ma prawo posiadać i używać odznaki oraz pieczęcie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 4.
Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników, podmioty prawne oraz specjalistów do prowadzenia swych spraw. Członkowie Stowarzyszenia, w tym członkowie Zarządu mogą być pracownikami Stowarzyszenia.

II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA.

§ 5.
Celami Ośrodka jest:
1. Rozwijanie i pomnażanie dorobku polskiej kultury narodowej, realizowanie, wspieranie i rozbudzanie, inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju społecznego i kulturalnego regionu.
2. Promocja i badanie historii oraz podnoszenie w lokalnej społeczności wiedzy o przeszłości a także budowanie świadomości i tożsamości o przynależności do małej ojczyzny.
3. Zbieranie informacji o zaginionych i zapomnianych zabytkach, kopalniach, podziemiach, atrakcjach turystycznych i tajemnicach historii.
4. Stworzenie elitarnej grupy osób zajmujących się poszukiwaniem zaginionych i zapomnianych zabytków, atrakcji turystycznych, podziemi i opracowaniem ich historii.
5. Popularyzacja wiedzy historycznej, archeologicznej i architektonicznej.
6. Ochrona zabytków i atrakcji turystycznych.
7. Prowadzenie poszukiwań i badań w tym archeologicznych i historycznych zabytków, atrakcji turystycznych, podziemi.
8. Propagowanie niekonwencjonalnych form spędzania wolnego czasu.
9. Popieranie rozwoju turystyki oraz integracja środowisk turystycznych.
10. Ochrona środowiska naturalnego zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju
11. Działalność edukacyjna z zakresu ochrony środowiska, wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa, kształtowania postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska.
12. Upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
13. Prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, dobroczynności, opieki społecznej, oświatowo-kulturalnej, rehabilitacji społecznej i zawodowej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej.

§ 6.
Ośrodek – działając zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polski – dąży do osiągnięcia nakreślonych celów poprzez realizację następujących zadań:
1. Edukacja kulturalna i ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Animowanie i promocja społecznej aktywności kulturalnej i ekologicznej.
3. Prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów i innych form kształcących.
4. Opracowywanie ekspertyz, analiz, raportów i opinii dotyczących działalności społeczno-kulturalnej i ekologicznej.
5. Dbanie o zabytki regionu.
6. Gromadzenie i wymiana informacji o zjawiskach kulturowych.
7. Animowanie kontaktów i wymiany kulturalnej z zagranicą, a w szczególności z krajami Unii Europejskiej.
8. Współdziałanie ze środkami komunikacji społecznej.
9. Wypracowywanie innowacyjnych form uczestnictwa w kulturze i ochronie środowiska.
10. Wypowiadanie się w ważnych dla działalności społeczno – kulturalnej sprawach, przedstawianie problemów i potrzeb tejże działalności.
11. Samokształcenie członków stowarzyszenia.
12. Prowadzenie zespołów artystycznych.
13. Organizacja imprez kulturalnych i innych przedsięwzięć (w formie wystaw, cykli artystycznych, spektakli, widowisk, koncertów, festiwali i tym podobnych).
14. Organizowanie spotkań, prelekcji, projekcji filmowych, konferencji i różnego rodzaju imprez.
15. Działalność szkoleniowa, informacyjna, wydawnicza, wystawiennicza, turystyczna i handlowa.
16. Opiniowanie i zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących celów Ośrodka i jego członków.
17. Popieranie przedsięwzięć organizowanych przez osoby i podmioty współpracujące z Ośrodkiem.
18. Prowadzenie analiz i studiów.
19. Współpraca z władzami państwowymi i samorządowymi, partiami i stowarzyszeniami, placówkami naukowymi.
20. Organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć mogących przyczynić się do realizacji celów Ośrodka.
21. Doradztwo organizacyjne i prawne.
22. Wymiana informacji, materiałów i sprzętu.
23. Organizowanie badań archeologicznych, historycznych i architektonicznych.
24. Organizowanie poszukiwań zaginionych i zapomnianych zabytków, atrakcji turystycznych i podziemi.
25. Organizowanie i prowadzenie biblioteki i archiwum dla Ośrodka.
26. Organizowanie i wspieranie działalności muzealnej i kolekcjonerskiej.
27. Inicjowanie i organizowanie akcji użytecznych dla ochrony środowiska.
28. Propagowanie i kształtowanie postaw proekologicznych i zdrowego stylu życia.
29. Akcje sprzątania.
30. Segregacja odpadów.
31. Propagowanie agroturystycznych form wypoczynku.
32. Edukacja ekologiczna, współpraca ze szkołami, realizacja programów ekologicznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
33. Organizowanie konkursów wiedzy ekologicznej.
34. Organizowanie obozów naukowych, wycieczek i innych form zorganizowanego wypoczynku ekologicznego.
35. Przygotowywanie i sprzedaż wydawnictw.
36. Gromadzenie danych o środowisku i dziedzictwie kulturowym.
37. Angażowanie do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
38. Rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży.
39. Udział członków stowarzyszenia w imprezach lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych.
40. Organizowanie zajęć sportowych oraz stwarzanie warunków dla zapewnienia rozwoju i uzdolnień z ukierunkowaniem na różne dyscypliny sportowe.
41. Stwarzanie utalentowanej sportowo młodzieży możliwości osiągania mistrzostwa sportowego.
42. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
43. Ochrona i promocja zdrowia poprzez sport i turystykę.
44. Promocja zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień.
45. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru osobowości dzieci i młodzieży.
46. Współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej, sportu z innymi stowarzyszeniami i organizacjami.
47. Organizowanie turniejów, imprez integracyjnych oraz akcji popularyzujących sport.
48. Organizowanie wypoczynku zimowego, letniego.
49. Organizowanie pomocy, opieki i wsparcia nad dziećmi i młodzieżą z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, z problemem niepełnosprawności jednego z członków rodziny, wielodzietnych oraz zagrożonych patologią społeczną.
50. Organizowanie działalności opiekuńczej i wychowawczej dla dzieci pozbawionych opieki domu rodzinnego.
51. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży będących w trudnej sytuacji życiowej.
52. Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej.
53. Inicjowanie i rozwijanie form pomocy osobom potrzebującym i ich rodzinom.
54. Profilaktyka uzależnień i innych problemów społecznych.
55. Leczenie, rehabilitacja i readaptacja osób uzależnionych.
56. Tworzenie centrów integracji społecznej.
57. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.
58. Prowadzenie innych działań służących realizacji celów Ośrodka.

§ 7.
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych.
2. Stowarzyszenie może również prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego, na zasadach określonych ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym, dochód z działalności przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.
3. Stowarzyszenie, w ramach realizacji swych statutowych celów, może powołać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych.

III. CZŁONKOWIE OŚRODKA

§ 8.
Członkowie Ośrodka dzielą się na członków:
1. Zwyczajnych
2. Wspierających
3. Honorowych
§ 9.
Członkiem zwyczajnym może zostać obywatel Polski oraz innego państwa, który:
1. Akceptuje cele statutowe Ośrodka.
2. Deklaruje czynne uczestnictwo w realizacji celów Ośrodka.
3. Nabycie praw członka zwyczajnego następuje przez uchwałę Zarządu Ośrodka poprzedzoną złożeniem pisemnej deklaracji członkowskiej.
4. Małoletni w wieku 16 – 18 lat mogą być członkami Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego. Osoby poniżej 16 lat mogą być członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia za zgodą ich ustawowych przedstawicieli.

§ 10.
Członek zwyczajny ma prawo:
1. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Ośrodka.
2. Korzystać z pomocy Ośrodka.
3. Brać udział w Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym.
4. Wybierać i być wybieranym do władz Ośrodka.

§ 11.
Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1. Przestrzeganie postanowień statutu, wewnętrznych regulaminów oraz uchwał władz Ośrodka.
2. Czynne uczestnictwo w realizacji celów Ośrodka.
3. Regularne płacenie składek.

§ 12.
1. Członkiem wspierającym Ośrodka może zostać osoba prawna lub fizyczna zainteresowana działalnością Ośrodka, która zadeklaruje na piśmie pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd.
2. Członek wspierający – osoba prawna – działa w Ośrodku za pośrednictwem swego przedstawiciela.
3. Członek wspierający zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

§13.
Członek wspierający ma prawo:
1. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Ośrodka.
2. Brać udział w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.

§14.
Członkiem honorowym Ośrodka może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Ośrodka. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

§15.
Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 16.
1. Członkostwo w Ośrodku ustaje na skutek:
a) śmierci lub utraty osobowości prawnej przez członka,
b) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
c) wykreślenia przez Zarząd, jeżeli wykonywanie obowiązków statutowych nie jest możliwe z przyczyn niezależnych,
d) wykluczenie uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Ośrodka lub działania na szkodę Ośrodka.
2. Od uchwały w przedmiocie wykreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie, w terminie 30 dni do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.

IV. WŁADZE OŚRODKA

§ 17.
Władzami Ośrodka są:
1. Walne Zgromadzenie
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna

§ 18.
1. Kadencja władz trwa 4 lata, a wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
2. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
3. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 członków pochodzących z wyboru.

§ 19.
Najwyższą władzą Ośrodka jest Walne Zgromadzenie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 20.
Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie raz w roku zawiadamiając członków pisemnie (pocztą klasyczną lub elektroniczną) o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad ca najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 21.
Jeżeli w pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia nie ma co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, to w drugim terminie uchwały zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych.

§ 22.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. Uchwalenie głównych kierunków działalności statutowej i zarobkowej.
2. Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu – na wniosek Komisji Rewizyjnej.
3. Wybór prezesa i członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej.
4. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
5. Nadawanie godności członka honorowego.
6. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Ośrodka.
7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
8. Uchwalanie regulaminów.
9. Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Ośrodka.

§ 23.
Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:
1. Z własnej inicjatywy,
2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3. Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.

§ 24.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 25.
1. Zarząd jest najwyższą władzą Ośrodka w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami.
2. Zarząd składa się z przynajmniej trzech członków, w tym prezesa i wiceprezesa.
3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. Mogą być one prowadzone przy użyciu dostępnych metod komunikacji zdalnej umożliwiającej kontakt w czasie rzeczywistym.

§ 26.
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Reprezentowania Ośrodka na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zgromadzenie.
3. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
4. Sporządzanie sprawozdań z działalności.
5. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.
6. Uchwalanie planów działalności Ośrodka.
7. Przyjmowanie, wykreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających.

§ 27.
Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków zwyczajnych, spośród których wybiera przewodniczącego. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej mogą być prowadzone przy użyciu dostępnych metod komunikacji zdalnej umożliwiającej kontakt w czasie rzeczywistym.

§ 28.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądaniem wyjaśnień.
3. Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
5. Możliwość uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

V. SEKCJE OŚRODKA.

§ 29.
W Ośrodku działają sekcje tematyczne:
1. Sekcja Historyczno – Eksploracyjna,
2. Sekcja Kulturalno-Artystyczna,
3. Sekcja Strzelectwa Historycznego i Miłośników Starej Broni i Uzbrojenia,
4. Sekcja Ekologiczna,
5. Sekcja Sportowo – Turystyczna.
Członkowie Ośrodka mogą należeć do kilku sekcji naraz. Członkowie sekcji wybierają spośród siebie Przewodniczącego Sekcji.

VI. MAJĄTEK OŚRODKA.

§ 30.
Majątek Ośrodka stanowią: nieruchomości, ruchomości i środki finansowe. Na środki finansowe składają się:
1. Wpływy ze składek członkowskich,
2. Dotacje, darowizny, spadki, zapisy,
3. Wpływy z działalności statutowej,
4. Dochody z działalności gospodarczej.

§ 31.
1. Oświadczenie woli w sprawach majątkowych powyżej 3000 zł składa dwóch członków Zarządu.
2. Do ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego członka Zarządu.

VII. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE OŚRODKA.

§ 32.
Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Ośrodka podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§ 33.
W przypadku rozwiązania Ośrodka, Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu majątku Ośrodka. Powołuje Komisję Likwidacyjną lub Likwidatora do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego Ośrodka.


Do pobrania:

Statut stowarzyszenia Beldonek