ul. Żwirki i Wigury 40, 28-400 Pińczów
+48 50 40 88 785 palac@chroberz.info

A to Polska właśnie… – V Ogólnopolski Konkurs na Reportaż

Regulamin V Ogólnopolskiego Konkursu na Reportaż im. Zbyszka Nosala organizowanego pod hasłem A to Polska właśnie…

Organizatorzy:

 • Adam Jarubas – marszałek województwa świętokrzyskiego
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
 • Ośrodek Kulturalno-Historyczny BELDONEK – Pałac Wielopolskich w Chrobrzu

Konkurs ma charakter otwarty.

Do udziału zapraszamy profesjonalistów i amatorów gatunku.

Warunki udziału Konkursie.

 • Uczestnicy konkursu przedstawią teksty spełniające wymogi reportażu jako gatunku.
 • Do konkursu przyjmujemy wyłącznie reportaże wcześniej niepublikowane.
 • Uczestnik konkursu może nadesłać tylko jedną pracę.
 • Praca nie może przekraczać 10 stron tekstu znormalizowanego (1800 znaków na jednej stronie). Reportaż powinien być dostarczony w formie wydruku komputerowego w trzech egzemplarzach i równolegle na nośniku CD/DVD.
 • Prace należy dostarczać, bądź przesyłać pocztą, na adres: Ośrodek Kulturalno-Historyczny BELDONEK – Pałac Wielopolskich w Chrobrzu, ul. Parkowa 14,
  28-425 Chroberz.
 • Do reportażu podpisanego godłem należy dołączyć zaklejoną, opatrzoną tym samym godłem kopertę, zawierającą dane Autora, jego dokładny adres, nr telefonu lub adres e-mail.
 • Organizatorzy konkursu nie zwracają nadesłanych prac.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania w prasie i wydaniu książkowym nagrodzonych i wyróżnionych reportaży.
 • Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że utwór jest wynikiem twórczości osoby biorącej w nim udział i że prawa autorskie do utworu nie są niczym ograniczone.
 • Każdy z Autorów wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora podanych danych osobowych dla celów konkursowych i marketingowych, stanowiące integralną część Regulaminu.
 • Przystępując do konkursu każdy z Autorów oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

Termin.

 • Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 30 czerwca 2017 r.
 • O dacie złożenia reportażu decydować będzie data stempla pocztowego.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej palac.chroberz.info
 • Uroczyste zakończenie Konkursu, wręczenie nagród oraz promocja wydania książkowego nagrodzonych i wyróżnionych reportaży nastąpi w październiku 2017 r.
 • O dokładnym terminie Laureaci zostaną powiadomieni pocztą.

Prace oceniać będzie profesjonalne jury, którego skład podamy w późniejszym terminie.

 

Nagrody:

I –  3 000 zł

II –  2 000 zł

III – 1 000 zł

Trzy wyróżnienia po 500 zł

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, który może być spowodowany poziomem nadesłanych prac.

 

Patronat medialny.

E – tygodnik literacki pisarze.pl

 

Kontakt do Organizatorów

Tel. 660 271 154

Mail: palac@chroberz.info

 

Do pobrania:

Regulamin V Ogólnopolskiego Konkursu na Reportaż